proagri

Geskiedenis

Tydens ‘n komiteevergadering van die Pretoria Landbouw Maatskappij in 1896 het die agenda voorsiening gemaak vir die stigting van ‘n Transvaalse Landbou-Unie.  Die daad is by die woord gevoeg en op 29 September 1897 is die TLU gestig.

In 1904, by die vyfde kongres, is ‘n pleidooi gelewer vir die totstandkoming van ‘n ‘Centrale Zuid Afrikaanse Landbou vereniging’.  In Julie 1904 is die ‘suster kolonies’ na Pretoria genooi om die saak te bespreek en in 1905 word die Suid-Afrikaanse Landbou-unie gestig.

By die sesde kongres in Januarie 1905 in Standerton het die TLU gevra vir die daarstelling van ‘n Landbank.  ‘n Landbank het sy deure op 4 November 1907 geopen.

Tydens die negende kongres lig die destydse President van die hoogtepunte uit wat deur die Unie tot stand gebring is, waaronder die stigting van ‘n landbouskool, die stigting van ‘Proefboerderijen’, die publikasie van ‘n landboutydskrif en vele meer.

Aangeleenthede wat vir die boeregemeenskap van aktuele belang is word deur ‘n aantal seksionele komitees hanteer soos onder meer: veiligheid, grondsake, mannekrag en andere.  ‘n Groot aantal bedryfskomitees, bedryfsorganisasies en spesialiteitsverenigings funksioneer onder die vaandel van die TLU.

Die doelstellings van die Transvaalse Landbou-unie kan soos volg saamgevat word:
Om die lede van die TLU te organiseer in ‘n verenigde front in belang van kommersiële landbou as beroep en met behoud van die kulturele leefwyse.

Taal/Language