proagri

Pres Zuma deur prokureur aangespreek

Pres Zuma deur prokureur aangemaan

Meegaande selfverduidelikende skrywe deur TLU SA se regsverteenwoordiger is reeds per e-pos gestuur aan pres. Jacob Zuma, en ook aan die balju gegee vir persoonlike oorhandiging aan mnr. Zuma.

 

President Zuma called to order by lawyer

The accompanying explanatory letter by TAU SA’s lawyer has been sent by e-mail to President Jacob Zuma, and given to the sheriff for personal handing over to Mr. Zuma.

DEAR SIR,

RE: TAU- SA / YOURSELF & THE ANC

1.       We act on behalf of the TAU- SA representing the interests of farmers.

2.       We refer to your speech delivered at the National Executive Committee on the occasion of the 104th anniversary of the African National Congress on 8 January 2016.

3.       Notwithstanding the written prepared speech, you deviated therefrom and made the following statement which is of grave concern to our client: ‘Comrades, the challenges of poverty, inequality and the unemployment have their roots in the vast tracks of land that was stolen from the indigenous people of South Africa.’

4.       Allegations about land that had been stolen in South Africa, together with other allegations which you have made referring to Jan van Riebeeck, and similar statements, have led our client to believe that yourself and the ANC are intent upon discriminating against whites, and in particular white land owners.

5.       This also appears from a further statement you had made namely: ‘South Africa’s history of apartheid and colonialism characterised by racial hierarchy and systematic institutionalised conquest and dispossession of the indigenous people of this country, is directly related to our current challenges of unemployment, poverty and inequality.’

6.       We do not deny the effect that colonialism and apartheid as had on South African society. However, our client has a serious problem with the allegation that vast tracks of land in South Africa were stolen from the indigenous people of South Africa.

7.       That is factually and historically simply incorrect. Firstly, all the current land owners of land in South Africa have not stolen such land, but have lawfully purchased the land that they own. That has been the case in respect of most of the land in South Africa for at least a century.

8.       The allegations that were made by you and the ANC are made with the intent and innuendo to convey that:

8.1     white people who own land are thieves;

8.2     the whites who came to South Africa were thieves, criminals and robbers;

8.3     whites in South Africa stole land without remuneration or agreement;

8.4     all black tribes were indigenous to South Africa when whites arrived in 1652.

9.       We have instructions to request from yourself and the ANC an unconditional apology to all land owners in South Africa, and to white land owners in general, for the hurtful, harmful and hatred infused statement you have made.

10.     We advised our client that the statement was made with a clear intention to be hurtful, to be harmful, to incite harm and to promote or propagate hatred against white land owners.

11.     This constitutes hate speech in terms of section 10(1) of the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, Nr 4 of 2000.

12.     Should yourself and the ANC not be prepared to furnish an apology, our client will have no alternative but to take the matter to the Equality Court for the necessary relief.”

Yours faithfully

CJ VAN DYK

VAN DYK THERON

Ope brief aan Gwede Mantashe

25 Junie 2015

Die Sekretaris-Generaal

African National Congress

Luthuli Huis

Posbus 61884

MARSHALLTOWN

2107

FAKS: (011) 376 1242

E-POS: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meneer Mantashe

 

In die lig van die ooreenkoms wat TLU SA in sy besit het met u handtekening daarop (waarna later in die skrywe meer volledig verwys sal word), waarin u die reg op ons kultuurbeskerming onderskryf het, rig ons hierdie skrywe aan u in ons kultuurtaal, wat ook ʼn wettige landstaal van die land is.

 

Dit was my twyfelagtige voorreg om namens TLU SA, die landbou-organisasie wat al vanaf 1897 (dus nog voordat daar ʼn gedagte van ʼn ANC was) in diens van die boere en landbou in Suid-Afrika staan, u Afrikaanse beraad by te woon.

 

Ter wille van die rekord is dit nodig dat ek u tog voorsien van my indrukke van die beraad, veral in die lig daarvan dat u gevra het vir voorstelle.

 

My eerste voorstel sal wees dat ʼn behoorlike sakelys opgestel moet word waaroor gesprek gevoer moet word. So ʼn oop gesprek rafel uit deurdat die beperkte tyd in beslag geneem word deur instansies wat graag hulle goeie hoedanighede op rekord wil plaas.

 

Dit is seker teen hierdie tyd gemene saak dat dit nie goed gaan met Suid-Afrika nie. Ten spyte van allerhande regeringsbeloftes ly die land onder werkloosheid, misdaad, korrupsie, gebrekkige dienslewering, kragonderbrekings, dalende onderwysstandaarde en nog vele meer, wat die land se ekonomie laat stagneer, en wat lei tot swak graderings deur gesaghebbende graderingsagentskappe. Bekwame en gesaghebbende ontleders voorspel dat die land tussen twee en vyf jaar van nou af ʼn ongekende krisis gaan beleef.

 

Terwyl dit die realiteit is, verdoesel u dit met die oogklappe van u politieke retoriek, soos verwoord in die Freedom Charter, die NDR en die ANC se “Strategy & Tactics” – ʼn soort politiek wat ander lande al ten gronde gerig het.

 

By die beraad het u die Freedom Charter op ʼn baie hoër vlak gestel as die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. Is u nie besig om die burgers van die land daardeur te mislei nie? Waarom sê u nie reguit en onomwonde waarheen u die land neem nie. Sê reguit en eerlik dat u u nie steur aan die land se Grondwet nie, maar dat u u laat lei deur ʼn revolusionêre partydokument, wat dateer uit die “struggle”-tyd waarin mense omgekom het? Waarom is u nie openlik oor die NDR en die Strategy & Tactics nie, sodat mense kan weet waarheen u op pad is nie? Dit is immer niks anders nie as politieke bedrog?

 

Die tweede voorstel rondom so ʼn beraad is dat u moet besluit watter hoed u dra as u so ʼn gesprek aanlê. Dalk sal u u kan herinner dat ek u gevra het wie nou werklik in beheer van die land is? Watter status het u as hoofbeampte van die ANC om so ʼn gesprek aan te lê? Beteken dit dat die ANC besluite maak? Maak die SAKP die beleid en besluite? Cosatu en die vakbonde? Of het die President en sy kabinet as regering van die land ook nog iewers inspraak in beleid- en besluitneming?

 

Van die ander kant gesien: vir wie moet die burgers en die kiesers tot verantwoording roep vir die gemors wat ek hierbo aangestip het? U antwoord dat “almal in beheer” is, is onaanvaarbaar en in terme van ʼn demokratiese bestel belaglik. Die ANC het die stemme gekry: nie die SAKP of Cosatu nie. Die ANC stel die regering saam, en dié behoort die verantwoordelikheid op hom te neem. Nou word verwarring gekweek deur die verantwoordelikheid van die een na die ander te verplaas, sodat uiteindelik niemand verantwoordelik is nie.

 

Tydens die beraad het ek dit aan u gestel dat dit wil voorkom of die SAKP in wese in beheer is, in die lig van die groot aantal ministers wat Kommuniste is. U sarkastiese antwoord dat ons weer net die Rooi Gevaar sien, is tiperend van iemand wat nie die argument kan voer op grond van feite nie, maar deur snedigheid en vernedering punte wil aanteken. Die feit is dat die Kommunisme ʼn ideologie is wat uitgedien is in die res van die wêreld. TLU SA het noue kontakte met Georgië. Daardie land lek nou nog sy ekonomiese wonde van die vernietigende effek van die Kommunisme onder die Sowjet-Unie. Dit is soms goed om oogklappe te verruil vir ʼn wyer visie, en te leer uit die lesse wat ander al uit dure ervaring geleer het! Ek stel dit duidelik en ondubbelsinnig aan u dat u beleidsrigting en veral die toepassing daarvan vir Suid-Afrika net armoede gaan skep.

 

Wat die land nou nodig het, is eerlikheid. Juis dit ervaar ons nie, hetsy van die regering, die ANC of enige van sy vennote nie. Aan die een kant meld u by die beraad dat u die boere nodig het aangesien landbou ʼn sleutelbedryf is. Net daarna dreig u ons met grondgrype en onwettige grondbesettings. Is u nou al skoon ʼn propagandis vir die EFF se beleid? Skep u daarmee die klimaat vir verdere geweld en onrus in die land, en is dit u bedekte opdrag dat boere van die plase verdryf moet word, al is dit deur besettings en selfs plaasmoorde? U is besig om die klimaat hiervoor te skep!

 

Maar as u so bekommerd is oor die landbou, waarom dan al meer en meer stremmende wetgewing op die wetboek plaas? Tans is daar al meer as 16 wette op die tafel wat landbou gaan strem. Trouens, nie net landbou nie: wette wat private besitreg oor ʼn wye spektrum insluit en wat uiteindelik ekonomies katastrofale gevolge vir die land gaan inhou.

As u weer wil gesels, laat ons oor die ekonomie gesels. Ek wil nie weer met u oor politiek praat nie, want ons sal bly by mekaar verby praat. Ekonomie is realiteit: laat ons dit ʼn slag op tafel sit! Indien u erns het met die toekoms van Suid-Afrika sal u besef dat daar met boere gepraat moet word oor kos en die verskaffing daarvan en dat al die ander geykte retoriek wat so vrylik gebruik word en wat veroorsaak dat beleggersvertroue geskend word nie tuishoort by enige verantwoordelike instansie nie. Ek kan ook nie met u oor kultuur praat nie. Ek het u tydens die beraad gewys op die dokument wat deur u persoonlik onderteken is nadat u destydse jeugleier skuldig bevind is aan haatspraak, waarin u die Afrikaner die reg op sy kultuur- en gemeenskapslewe erken het. U het daardie dokument, met u eie handtekening en al, by die beraad van die tafel af gevee.

 

As ek praat van toekomstige gesprekke, sê ek dit eintlik met huiwering. Dit is nodig dat daar oor die toekoms gepraat moet word, en dat die verlede agtergelaat moet word. Maar as u handtekening in u eie woorde en optrede niks beteken nie, en as u selfs ʼn geskrewe ooreenkoms nie die papier werd maak waarop dit geskryf is nie, wat help gesprekke? Waarom sal ons enige mondelinge stelling, ooreenkoms of onderneming ernstig neem as ons u nie eens kan vertrou met u handtekening op skrif nie? Dit is eweneens politieke bedrog!

 

Intussen moet u kennis neem dat ons boere in die land is om te bly. Ten spyte van u, die Regering, die ANC, die SAKP, Cosatu of wie ook al se vyandelikhede teen ons, sal ons voortgaan om ons roeping, waarvoor ons ʼn passie het, uit te leef. Dit is om te boer, en om selfs toe te sien dat u elke dag kan smul van die vette wat die boere produseer.

Ons het nie ons grond gesteel nie. Ons was nooit deel van die koloniale stelsel nie. Ons is inheems aan Afrika, ʼn stam wat hier gebore en gevorm is tot uniekheid, net soos enige ander stam. Daarmee sal ons voortgaan, ongeag of u ons ʼn regmerkie daarvoor wil gee of nie.

 

Dis ons reg, wat ons sal bly opeis!

 

Geteken

 

LOUIS MEINTJES

PRESIDENT: TLU SA

Taal/Language