proagri

E-Pos Vrywaring / E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

The information contained in this e-mail may be confidential and may contain proprietary information. It is meant solely for the intended recipient. If you are not the intended recipient, you must notify the sender of this e-mail, and permanently delete this e-mail from your computer, and any disclosure, copying, distribution of or any other action taken or omitted in reliance of this e-mail, is prohibited and may be unlawful.

TAU SA shall not be liable to anyone if this e-mail does not reach its intended recipient, or if the information is corrupted or incomplete in any manner.

While TAU SA takes several precautions to this effect, TAU SA offers no guarantee that this e-mail is free of viruses or other harmful content. It is your responsibility to ensure that up to date antivirus software is running on your computer.

The views expressed in this e-mail are those of the sender and not necessarily those of TAU SA, its owner, management or staff.

TAU SA reserves the right to monitor, intercept and block any e-mails addressed to its users.

You fully disclaim TAU SA from any and all liability arising from your receipt of this e-mail and any further actions taken.

E-Pos Vrywaring

Die inligting vervat in hierdie e-pos kan vertroulik wees en mag dit die eiendom van die TLU SA wees. Dit is uitsluitlik vir die beoogde ontvanger bedoel. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, moet u die sender van hierdie e-pos in kennis stel, en hierdie e-pos permanent van u rekenaar skrap. Enige bekendmaking, kopiëring, verspreiding of enige ander stappe geneem of nagelaat m.b.t. hierdie e -pos, is verbode en kan onwettig wees.

TLU SA sal nie aanspreeklik gehou word deur enigiemand indien hierdie e-pos nie sy bedoelde ontvanger bereik het nie, of indien die inligting beskadig of onvolledig is op enige wyse.

Terwyl TLU SA verskeie voorsorgmaatreëls in hierdie verband getref het, kan TLU SA geen waarborg bied dat hierdie e-pos vry is van virusse of ander skadelike inhoud. Dit is u verantwoordelikheid om te verseker dat u anti-virus sagteware op datum en geaktiveer is.

Die menings vervat in hierdie e-pos is dié van die sender en nie noodwendig dié van TLU SA se bestuur of personeel.

TLU SA behou die reg voor om enige e-posse aan sy gebruikers te monitor, onderskep en te blok.

U spreek TLU SA vry van enige en alle aanspreeklikheid wat voortspruit uit u ontvangs van hierdie e-pos en enige verdere aksies wat geneem mag word.

Veiligheid

Die status quo is onaanvaarbaar. Moord, aanranding, verkragting, roof, diefstal (insluitend vee- en wilddiefstal), brandstigting, betreding en onwettige grondbesetting en intimidasie duur voort terwyl die Kommandostelsel uitgefaseer word voordat die Sektorpolisiëringstelsel na behore geïmplimenteer is. Lg. bied nie vir landbouers ‘n geloofwaardige alternatief nie. Gevolglik versleg die situasie m.b.t. Landelike Veiligheid.

Die negatiewe invloed van die Wet op die Beheer van Vuurwapens verswak enersyds die weerbaarheid van boere terwyl dit andersins ‘n onaanvaarbare ingryping in privaatbesit impliseer. Die koste verbonde aan die hernuwing van vuurwapenlisensies en wat daarmee gepaardgaan, is ewe onaanvaarbaar.

TLU SA aanvaar dat wettige en verantwoordelike eienaarskap van vuurwapens ‘n kritiese element van privaat besitreg is. Daarbenewens het landsburgers die reg om lewe en eiendom teen bedreiging te beskerm. Gevolglik ag TLU SA die Wet op die Beheer van Vuurwapens as ‘n aantasting wat beide privaatbesit en persoonlike veiligheid bedreig. Gevolglik sal TLU SA alle legitieme optredes oorweeg om eienaars van gelisensieerde vuurwapens in staat te stel om hul wapens te behou. Die voorgeskrewe maatreëls wat die aankoop en lisensiëring van nuwe vuurwapens bepaal, word as onprakties, duur en omslagtig geag. Gevolglik sal TLU SA alle opsies oorweeg en toepas om die proses tot so mate te beïnvloed, dat verdienstelike aansoekers nie negatief daardeur beïnvloed sal word nie.

 • Ander implikasies
 • A.g.v. swak polisiëring, word boere gedwing om teen eie koste veiligheidsmaatreëls te tref. Uitgawes in hierdie verband kan nie by produkpryse ingewerk word nie.
 • Onvoldoende grensbeheermaatreëls lei tot ‘n gevaarlike toename in onwettige vreemdelinge en dieresiektes.

Ekonomiese volhoubaarheid

Talle nuwe wette en regulasies het ‘n uiters negatiewe uitwerking op die landbousektor. In die meerderheid van gevalle, is hierdie nuwe maatreëls eensydig in werking gestel sonder dat die landbousektor sinvolle insette kon lewer. Landbouers is prysnemers, en elke addisionele koste wat produksie beïnvloed, is in werklikheid vir die produsent se eie rekening aangesien dit nie deur die prysstruktuur geabsorbeer kan word nie. Die impak van die volgende aspekte het ‘n wesentlike negatiewe uitwerking op die Ekonomiese Volhoubaarheid van Landbou :

 • Wet op Plaaslike Regering : Munisipale Eiendomsbelasting (Wet 6 van 2004) asook Strukture wet (Wet 117 van 1998). Ongeag die persentasie heffing, sal boere aan addisionele uitgawes onderwerp word – in baie gevalle vir dienste wat in ieder geval nie in die landelike gebiede gelewer word nie.  Hierdie wet word deur die boere in die algemeen as onaanvaarbaar ervaar.  Die invloed van addisionele belastings op produksiemiddele (grond) is uniek in al die ekonomiese sektore.  Voorts verteenwoordig dit ‘n koste element wat nie by produkpryse gevoeg en sodoende verhaal kan word nie.
 • Nasionale Waterwet (Wet 36 van 1998). Hierdie wet impliseer reeds ‘n element van onteiening en onderwerp die boer aan belastings wat voorheen nie betaal was nie. Vir alle praktiese doeleindes is al die water in die land reeds genasionaliseer. TLU SA se standpunt is dat daar slegs betaal word vir die lewering van hoë kwaliteit en volhoubare dienste. Tot tyd en wyl die tersaaklike infrastruktuur daargestel word, sien TLU SA nie sy weg oop om die departement te subsidieer om infrastruktuur te ontwikkel nie.
Wet op Minerale en Petroleum Ontwikkeling (Wet 28 van 2002). “Ou Orde Reghouers het minder as een jaar gehad om hul prospekteer- en mynregte op te neem anders verval sodanige regte. Gevolglik verloor die huidige eienaar ook potensiële inkomste. TLU SA ag die toepassing van die Mineralewet as konstruktiewe onteiening. Gevolglik trag die Unie daarna om die indiwidu se eiendomsreg te beskerm en te verseker of om alternatiewelik, markverwante vergoeding vir elke eienaar van mineraleregte te verseker. Die voorgeskrewe proses om mineraalregte te behou, is ingewikkeld en as sulks kompliseer dit die proses. In die praktyk is die proses nie haalbaar nie.

Skakeling met owerheid en ander landbou-organisasies

TLU SA benut elke geleentheid om die belange van sy lede aan die Owerheid oor te dra. Persoonlike gesprekke met die betrokke minister van Landbou en Grondsake vind elke 2 maande plaas. Voorts is TLU SA deurlopend in gesprek met senior amptenare van departemente en organisasies wat die kommersiële landbou beïnvloed.  Tydens die gesprekke is dit TLU SA se uitgangspunt om telkens die kommersiële boer se beste belang voorop te stel in reguit eerlike kommunikasie.SAMEWERKING IN DIE GEORGANISEERDE LANDBOU

Sedert die skeiding met Agri SA, het TLU SA konsekwent die behoefte uitgespreek dat daar samewerking moet wees t.o.v. gemeenskaplike belange wat nie deur bepaalde beginselstandpunte beïnvloed word nie. TLU SA sal derhalwe namens sy lede met enige organisasie binne die Georganiseerde Landbou in gesprek tree om oplossings vir gemeenskaplike vraagstukke te soek. In hierdie verband trag TLU SA om ‘n opbouende rol te vervul.STRATEGIESE BONDGENOTE

TLU SA sluit samewerkingsooreenkomste met bondgenote en potensiële bondgenote in verskeie sektore om sy beleid, standpunte en strategiese vermoëns te versterk om as “’n vesting vir die kommersiële boere” diensbaar te bly in die landbou. Strategiese bondgenote word betrek op grond van hul beginsels, vermoëns en standpunte. Strategiese Bondgenote impliseer nie noodwendig permanente inbinding oor ‘n ongedefinieerde spektrum in nie, maar is eerder gefokus op spesifieke sake.EENHEID IN LANDBOU

Sedert TLU SA (op daardie stadium nog die Transvaalse Landbou-unie) uit die grondwet van die destydse Suid-Afrikaanse Landbou-unie (SALU) uitgeskryf was is daar 'n uitreik aksie deur TLU SA se leiers na alle ander rolspelers in die kommersiële landbou-omgewing om in beste belang van landbou te poog om 'n gesamentlike standpunt oor landbousake te kan inneem.  Hierdie versoeke wat tydens besoeke daar sowel as per skrywes gerig was is ongelukkig nie altyd positief hanteer nie.  TLU SA is op rekord en sal steeds daarmee voortgaan om eenheid na te streef vir kommersiële boere.  Hierdie versugting tot eenheid is vir TLU SA om verskeie redes 'n keuse en moet sekere uitgangspunte geld indien daar enige sprake van inbinding vir eenheid kan wees nl.
 • Dit moet 'n beginsel inbinding wees;
 • Die kommersiële boer se beste belang moet voorop gestel word;
 • Georganiseerde landbou kan op geen wyse toelaat dat hy 'n politieke naprater van enige  politieke party word nie;
 • Daar moet 'n gesonde afstand van die regering van die dag gehandhaaf word;
 • Die organisasie (georganiseerd) is 'n middel tot 'n doel en mag daar nooit toegelaat word dat die organisasie die doel word nie;

'n Kommersiële landbou-organisasie se doel moet wees om te poog om kommersiële boere in veiligheid, volhoubaar op hul grond te hou.  Die krag van kollektiewe bedinging skep juis daardie vermoë.  TLU SA is op rekord en sal dit steeds nastreef om eenheid rondom hierdie uitgangspunte in beste belang van die kommersiële boer na te streef.


BENUTTING VAN FORUMS VIR SKAKELING

TLU SA is van mening dat gesonde dialoog en gesprekvoering tussen rolspelers wat dit erns het met die landbou-omgewing goed is, selfs al is daar verskille in uitgangspunt.  Ten einde sinvolle vordering te kan maak is die volgende aspekte van toepassing alvorens daar oorweging geskenk kan word om deel te neem aan sodanige gesprekke:
 • Deelname geskied in die vorm van 'n forum;
 • Dit behels dat elke organisasie / deelnemer sy identiteit behou en nie verswelg kan word deur ander rolspelers nie;
 • Indien daar nie konsensus oor 'n saak tussen al die rolspelers is nie is daar geen forum standpunt nie – selfs ook nie 'n meerderheidstandpunt nie;
 • Samesprekings geskied op grond van 'n vooraf ooreengekome sakelys;
 • Indien daar nie duidelikheid is oor die standpunt wat deur die forum ingeneem word nie het elke rolspeler die geleentheid om eers met sy organisasie te gaan bekragtig alvorens enige besluit gefinaliseer word;
 • Indien daar wel konsensus is oor 'n saak word die besluit dan 'n forum sowel as die onderskeie deelnemers se besluit.


TLU SA sal elke keer die meriete van die aangeleentheid ontleed om te bepaal of dit wenslik is en selfs die moeite werd is om wel aan 'n forum deel te neem.  Dit wat in beste belang van die lede is sal as riglyn dien om 'n keuse vir deelname te maak al dan nie.  Die geleentheid wat hom kan voordoen om teenoor ander rolspelers standpunte te kan stel is vir TLU SA positief in die sin dat ons standpunt is die standpunt van die praktiserende kommersiële boer en indien ander rolspelers daarop kan inkoop is dit ten goede.VERHOUDING MET BEDRYFSORGANISASIES


Bedryfsorganisasies word deur TLU SA as 'n deel van die georganiseerde landbou-familie beskou.  Die onderskeid tussen die Algemene Sake organisasies soos TLU SA en die onderskeie bedryfsorganisasies is gesetel in die werksterreine wat vir elk gedefinieer is.  TLU SA moedig sy lede aan om lid te word by die spesifieke bedryfsorganisasie wat diens lewer in sy spesifieke boerderyvertakking.  Die belangrikheid van die bedrywe lê grootliks daarin dat hulle fokus op die nodige produkontwikkeling, bemarking, navorsing, ens. terwyl die algemene sake aspekte soos arbeid, veiligheid, eiendomsregkwessies, watersake, energie, AgriSEB, ens. gelos word vir bv. TLU SA.  Hierdie werksafbakening is belangrik om te verhoed dat daar nie enige misverstande ontstaan nie.  TLU SA respekteer elke bedryf in sy outonomiteit.


Die benadering wat TLU SA volg t.o.v. die bedrywe behels dat hulle versoek word om te affilieer as 'n spesiale kategorie lid.  Dit behels dat hulle volwaardige sitting in die Algemene Raad sowel as by die Kongres sal hê.  Die onderskeie bedryfsorganisasies sal sodoende in die posisie geplaas wees om toegang tot TLU SA se inligting te bekom wat aangewend kan word om net nog beter keuses te kan maak in beste belang van landbou.

Die onderskeie bedrywe spesialiseer op ander sake as landboubeleidsake en moet waak daarteen om hulself so te posisioneer dat hul deur hul optrede in die praktyk, maar ook deur implikasie landboupolitieke keuses maak.ONDERHANDELING, / GESPREKVOERING / BEDINGING.

TLU SA bevestig die standpunt dat konfrontasie wat ontstaan uit meningsverskille, beginsel uitgangspunte, dwang of intimidasie opgelos moet word.  Om dit te bereik word onderhandeling, gesprekvoering of bedinging as metodes van konflikbeslegting gebruik.  TLU SA onderhandel nie oor erkende en aanvaarde beginsels nie, maar voer gesprek en bedinging om strategiese doelwitte te bereik, sonder om van regte afstand te doen.  Onderhandelinge geskied slegs tussen partye met ’n gelykstandige beginselgrondslag.  Gesprekvoering word gebruik om TLU SA se idees of standpunte aan die opposisie oor te dra en te debatteer, en die forum vir gesprekvoering oop te hou.  Bedinging word gebruik om met ander tot ’n ooreenkoms te kom wat tot beide partye se guns is.  Hierdie wyses van konflikbestuur word op alle vlakke van die organisasie, sonder om afstand te doen van beginsels of regte, gebruik om TLU SA se standpunt oor te dra en te vestig, en sodoende konflik te vermy of te hanteer.

Plaaslike owerhede

TLU SA onderskryf die uitgangspunt dat daar verskillende gesagdraende liggame (regerings-vorme) is nl die van die individu, die gesin, die kerk en kultuur, en burgerlike gesag.  Alle gesag van die staat is afgeleide gesag en kan plaaslike owerhede nie optree anders as deur gesag wat wetlik van hoër regeringsinstellings afgewentel word nie.  Die Plaaslike Owerheid het daarom die aanspreeklikheid teenoor die hele gemeenskap, en nie net teenoor die regerende politieke party nie, om die reg te handhaaf en kriminaliteit te straf, onpartydig op te tree in regsake, ’n vrye en veilige omgewing te skep vir produksie in ’n vrye ekonomie, en om tirannie en monopolie te voorkom.  Die Plaaslike Owerheid het ook die verantwoordelikheid om nie op die terrein van die burgerlike gemeenskap te oortree en dit te wil beheer en bestuur nie aangesien so ’n optrede die basis van die diktatuur van die party in die gemeenskap is.  TLU SA tree binne regverdige wetgewende gesag op sonder die opgawe van regte om sodoende die kommersiële landbouer se belange te verteenwoordig en te bevestig.  TLU SA is by plaaslike bestuur betrokke sonder partypolitieke verbintenis en sal voortdurend as landbou organisasie die bestuur en lewering van dienste moniteer en daarvolgens vir boere belange optree.

Taal/Language