Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
HULPMIDDELS AAN LEDE EN ONDERSTEUNERS

SAMEWERKING IN DIE GEORGANISEERDE LANDBOU

Sedert die skeiding met AgriSA, het TLU SA konsekwent die behoefte uitgespreek dat daar samewerking moet wees ten opsigte van gemeenskaplike belange wat nie deur bepaalde beginselstandpunte beïnvloed word nie. TLU SA sal derhalwe namens sy lede met enige organisasie binne die georganiseerde landbou in gesprek tree om oplossings vir gemeenskaplike vraagstukke te soek. In hierdie verband trag TLU SA om ‘n opbouende rol te vervul.

STRATEGIESE BONDGENOTE

TLU SA sluit samewerkingsooreenkomste met bondgenote en potensiële bondgenote in verskeie sektore om sy beleid, standpunte en strategiese vermoëns te versterk om as ‘’n vesting vir die kommersiële boere’ diensbaar te bly in die landbou.

Strategiese bondgenote word betrek op grond van hul beginsels, vermoëns en standpunte. Strategiese Bondgenote impliseer nie noodwendig permanente inbinding oor ‘n ongedefinieerde spektrum in nie, maar is eerder gefokus op spesifieke sake.

BENUTTING VAN FORUMS VIR SKAKELING

TLU SA is van mening dat gesonde dialoog en gesprekvoering tussen rolspelers wat dit erns het met die landbou-omgewing goed is, selfs al is daar verskille in uitgangspunt. Ten einde sinvolle vordering te kan maak is die volgende aspekte van toepassing alvorens daar oorweging geskenk kan word om deel te neem aan sodanige gesprekke:

 1. Deelname geskied in die vorm van ‘n forum;
  Dit behels dat elke organisasie / deelnemer sy identiteit behou en nie verswelg kan word deur ander rolspelers nie.Indien daar nie konsensus oor ‘n saak tussen al die rolspelers is nie, is daar geen forum standpunt nie – selfs ook nie ‘n meerderheidstandpunt nie.
 2. Samesprekings geskied op grond van ‘n vooraf ooreengekome sakelys;
  Indien daar nie duidelikheid is oor die standpunt wat deur die forum ingeneem word nie, het elke rolspeler die geleentheid om eers met sy organisasie te gaan bekragtig alvorens enige besluit gefinaliseer word.Indien daar wel konsensus is oor ‘n saak, word die besluit dan ‘n forum sowel as die onderskeie deelnemers se besluit.
 3. TLU SA sal elke keer die meriete van die aangeleentheid ontleed om te bepaal of dit wenslik is en selfs die moeite werd is om wel aan ‘n forum deel te neem.
  Dit wat in beste belang van die lede is, sal as riglyn dien om ‘n keuse vir deelname te maak al dan nie. Die geleentheid wat hom kan voordoen om teenoor ander rolspelers standpunte te kan stel is vir TLU SA positief in die sin dat ons standpunt die standpunt van die praktiserende kommersiële boer is, en indien ander rolspelers daarop kan inkoop is dit ten goede.

VENNOTE

SA Agri Essentials

Klik hier om die handboek te lees.

TLU SA Borge
Ondersteun gerus ons borge

VERHOUDING MET BEDRYFSORGANISASIES

Bedryfsorganisasies word deur TLU SA as ‘n deel van die georganiseerde landbou-familie beskou. Die onderskeid tussen die Algemene Sake organisasies soos TLU SA en die onderskeie bedryfsorganisasies is gesetel in die werksterreine wat vir elk gedefinieer is.

TLU SA moedig sy lede aan om lid te word by die spesifieke bedryfsorganisasie wat diens lewer in sy spesifieke boerderyvertakking. Die belangrikheid van die bedrywe lê grootliks daarin dat hulle fokus op die nodige produkontwikkeling, bemarking en navorsing terwyl die algemene sake aspekte soos arbeid, veiligheid, eiendomsregkwessies, watersake, energie en AgriSEB oorgelaat word aan organisasies soos TLU SA.

Hierdie werksafbakening is belangrik om te verhoed dat daar nie enige misverstande ontstaan nie. TLU SA respekteer elke bedryf in sy outonomiteit.

Die benadering wat TLU SA volg ten opsigte van die bedrywe behels dat hulle versoek word om te affilieer as ‘n spesiale kategorie-lid. Dit behels dat hulle volwaardige sitting in die Algemene Raad sowel as by die Kongres sal hê. Die onderskeie bedryfsorganisasies sal sodoende in die posisie geplaas wees om toegang tot TLU SA se inligting te bekom wat aangewend kan word om beter keuses in die belang van landbou, te kan maak.

Die onderskeie bedrywe spesialiseer op ander sake as landboubeleidsake en moet waak daarteen om hulself so te posisioneer dat hul deur hul optrede in die praktyk, maar ook deur implikasie, landboupolitieke keuses maak.

NETWERK VAN BESIGHEDE IN ISRAEL

Die Hoofbestuurder van TLU SA, mnr. Bennie van Zyl, het van 24 – 27 Junie die Agri Israel 4-konferensie in Israel bygewoon. Die omstandighede in Israel het hul genoodsaak om spesifiek ten opsigte van waterbenutting in al sy vorme navorsing te doen om met die minimum water die maksimum opbrengs te kry.

Tegnologie word ingespan vir die doel en daar is heelwat wat by hulle geleer kan word. Dit is egter belangrik om te besef dat tegnologie ook verkeerdelik aangewend kan word en dat dít ‘n duur oefening kan wees. Dit is belangrik dat daar met nugter denke ‘n besluit geneem moet word oor die aanwending van tegnologie.

‘n Lys van die maatskappye wat in Suid-Afrika besigheid doen sowel as van die ander wat graag hier wil bande bou, is hieronder beskikbaar.

Klik hier om die dokument af te laai.

ONDERHANDELING / GESPREKVOERING / BEDINGING

TLU SA bevestig die standpunt dat konfrontasie wat ontstaan uit meningsverskille, beginsel uitgangspunte, dwang of intimidasie opgelos moet word.

Om dit te bereik word onderhandeling, gesprekvoering of bedinging as metodes van konflikbeslegting gebruik.

TLU SA onderhandel nie oor erkende en aanvaarde beginsels nie, maar voer gesprek en bedinging om strategiese doelwitte te bereik, sonder om van regte afstand te doen.

 1. Onderhandelinge geskied slegs tussen partye met ’n gelykstandige beginselgrondslag.
 2. Gesprekvoering word gebruik om TLU SA se idees of standpunte aan die opposisie oor te dra en te debatteer, en die forum vir gesprekvoering oop te hou.
 3. Bedinging word gebruik om met ander tot ’n ooreenkoms te kom wat tot beide partye se guns is.

Hierdie wyses van konflikbestuur word op alle vlakke van die organisasie, sonder om afstand te doen van beginsels of regte, gebruik om TLU SA se standpunt oor te dra en te vestig, en sodoende konflik te vermy of te hanteer.

Finansiële Welstand Lessenaar

TLU SA is ‘n organisasie wat optree en daadwerklike oplossings en ondersteuning aan ons lede beskikbaar stel. Ons help ons lede om hulle finansiële welstand te versterk deur hulle blootstelling te gee aan unieke hulpmiddele, doeltreffende oplossings en finansiële beplanningstegnologie van die hoogste gehalte.

Die TLU SA Finansiële Welstand Lessenaar is ‘n diens wat al hierdie voordele saambondel.

Die Lessenaar is gesetel by die TLU SA Hoofkantoor in Silverton, Pretoria en sal onder die leiding van Kobus Oberholster, ‘n landbouspesialis finansiële adviseur, leiding en ondersteuning oor finansiële sake bied. Mnr Oberholster is gelisensieer en geakkrediteer onder Atooh Consulting Services* en het reeds jare lank ‘n sterk vertrouensverhouding met die leierskap van TLU SA.

Registrasie as lede van “Business How To” se Industrie- en Besigheids Databasis

Om in vandag se ekonomiese klimaat en politieke uitdagings te oorleef en te groei is effektiewe bestuur van jou besigheid krities belangrik. Ten einde besigheidsdoelwitte te behaal, vereis deeglike beplanning, organisering, kontrole en monitering van alle besigheids aktiwiteite.

Goeie bestuur dra by tot effektiewe aanwending van bronne, vervul ondernemings aan belangegroepe, verleen kompeterende voordeel en verhoog langtermyn volhoubaarheid.

Effektiewe bestuur moet deel vorm van noodsaaklike prosesse en daaglikse beplanning in jou besigheid.

“Business How To” (BHT) bied aan vandag se besige boer / sakeman ‘n een-stop diens wat die totale Landbou Industrie insluit, asook ‘n volledige handleiding oor hoe om jou besigheid
effektief te bestuur.

Klik hier om meer te lees

JOU PENSIOENGELD IS IN WESENLIKE GEVAAR

In ‘n vroeëre mediaverklaring het TLU SA lede ingelig en gewaarsku dat die regering nou ook Suid-Afrika se pensioenfondse wil teiken en dwing om in sogenaamde “voorgeskrewe bates” te belê.

Gegewe die feit dat die regering nou baie momentum daaraan gee om die Pensioenfondswet te wysig sodat hulle hul doel kan bereik, raak dit nou kritiek belangrik dat TLU SA-lede daadwerklik moet optree en besin oor hoe om hulle pensioenbeleggings te posisioneer en hanteer vir die toekoms.

Dit is nou nodig om die beskikbare opsies te oorweeg en ‘n ingeligte besluit te neem.

TLU SA doen hiermee ‘n ernstige beroep op elke lid om so gou moontlik met u Finansiële Adviseur te skakel en die saak te bespreek.

TLU SA se Finansiële Welstandlessenaar staan ook gereed om u te help sou u verkies dat ons u bystaan met advies en hulp. Skakel TLU SA by 012 804 8031 om ‘n reëling te tref.

Dit is belangrik dat lede verstaan dat elke individu se situasie verskil en ‘n behoorlike ontleding en voorstelle gegrond op u situasie noodsaaklik is.

Mnr. Kobus Oberholster, Hoof: TLU SA Finansiële Welstand Lessenaar,
Sel.: 082 330 8607
Tel.: 012 804 8031
E-posadres: kobus@attooh.co.za

TLU SA Finansiële Welstand Lessenaar

*Attooh Consulting Services PTY LTD (FDV nr 18147) is ‘n geakkrediteerde finansiële diensteverskaffer.

Fondse
TRAUMAFONDS

‘n TLU-Droogtefonds is gedurende 1962 in die lewe geroep na ‘n vyf jaar lange droogte en herhaaldelike uitbreking van bek-en-klouseer in Transvaal.

In 1963 kon berig word dat die TLU deur die fonds en hulp van die publiek tonne voer, weiveld en transportsubsidie aan geteisterde boere beskikbaar gestel het.

TRUSTEES

Die TLU SA President en Hoofbestuurder is ex officio die trustees van die TLU SA TRAUMA FONDS

DOELSTELLINGS

Die doel van die TLU SA Trauma fonds is soos volg:

 1. Beradingsdienste aan slagoffers en naasbestaandes van geweldsmisdade op plase en landbouhoewes te lewer;
 2. Noodleniging in kritiese en uitsonderlike gevalle waar die broodwinner gesterf het of gehospitaliseer is en daar geen ander geredelike bron van inkomste of hulpverlening bestaan om in onmiddellike behoeftes soos voedsel, akkommodasie en stabiliserende mediese dienste te voorsien nie;
 3. Verskaffing van landbou noodleniging aan behoeftige boere;
 4. Sosio-ekonomiese opheffingsprojekte;
 5. Gemeenskapsontwikkeling vir arm en behoeftige persone in landbou wat insluit:
  • Gemeenskapsprojekte vir kapasiteitsontwikkeling, opheffing en vaardigheidsontwikkeling;
  • Opleidingsprojekte en ondersteuning van gemeenskapsprojekte soos bo;
  • Verskaffing van opleiding en ondersteuning vir opkomende mikro-besighede in landbou;
 6. Landbouopheffings projekte;
 7. Opleidingsbystand vir beraders en opleiding van opkomende boere en landbou verwante aktiwiteite;
 8. Betrokkenheid in die bewaring en rehabilitasie van die natuurlike hulpbron;
 9. Die verskaffing van bystand aan kommersiële boere in droogtegeteisterde streke;
 10. Hulp aan boere wat deur rampe getref is.

FIDUSIêRE VERANTWOORDELIKHEID

Die TLU SA Traumafonds sal ten alle tye ʼn minimum van drie trustees hê, welke trustees uit die geledere van die TLU SA se Dagbestuur verkies sal word maar sluit altyd die President en Hoofbestuurder in.

FONDSINSAMELINGS

Fondse ter stuiwing van die TLU SA Traumafonds word deur middel van vrywillige skenkings en bydraes, borgskappe en fondsinsamelingsprojekte ingesamel.

Geen skenkings of donasies wat deur die skenker teruggetrek kan word mag aanvaar word nie, behalwe as die skenker die skenking terugtrek as gevolg daarvan dat die fondse nie in ooreenstemming met die doelstellings aangewend is nie.

AANWENDING VAN FONDSE

Fondse mag slegs aangewend word om die doelstellings van die TLU SA Traumafonds te bevorder.

Alle aanwendings van fondse moet deur ten minste twee van die trustees gemagtig word.

Betalings mag slegs op goedgekeurde projekte gemaak word.

VERGOEDING AAN AMPSDRAERS

Werknemers, ampsdraers en ander persone mag ʼn vergoeding ontvang van die TLU SA Traumafonds onderhewig daaraan dat die vergoeding billik en markverwant is vir die dienste gelewer. Verder moet die diens wat verskaf word in die bereiking van die doelstellings van die TLU SA Traumafonds wees.

UITKERING VAN FONDS RESERWES

Geen fondse mag uitgekeer word, direk of indirek, aan enige organisasie of persoon behalwe as dit in die bereiking van die doelstellings van die TLU SA Traumafonds is nie.

ONTBINDING VAN DIE TLU SA TRAUMAFONDS

Met ontbinding van die TLU SA Traumafonds moet alle reserwes oorgedra word na ʼn organisasie met in breë soortgelyke doelstellings as die TLU SA Traumafonds.

VERSLAGDOENING

Die TLU SA Traumafonds se finansiële jaareinde is 30 April. Jaarliks sal daar ʼn geouditeerde finansiële Jaarstaat voorberei word wat deur die TLU SA Dagbestuur goedgekeur word.

Art 18 A

Synde die TLU SA Traumafonds geregistreer is om ingevolge Art 18A van die Inkomstewet donasies te kan ontvang en waar daar sekere voorwaardes en vereistes deur SARS vereis word waaraan voldoen moet word en waar verskeie van die vereistes reeds vervat is in die bestaande konstitusie besluit die Trustees dat die skrywe van SARS wat die vereistes stipuleer as ‘n addendum gevoeg word en as integrale deel van die konstitusie beskou sal word ten einde seker te maak dat alle vereistes vervat is in die konstitusie.

Bydraes kan gemaak word tot:

TLU SA

Absa rekening 405 168 9914

Elektroniese bankkode: 632005

Klik hier en skenk deur PayFast

EIENDOMSREGFONDS

TLU SA het in belang van sy lede, waardeur ander lede van die landbougemeenskap baat gevind het, dit in die verlede nodig geag om sy saak in die howe te stel.

Die wetgewing wat landbougrond belasbaar gemaak het, het al verskeie kere in die howe gedraai, en TLU SA het telkens sy saak na ‘n hoër hof geneem, totdat die Appélhof uiteindelik TLU SA gelyk gegee het.

Alhoewel dit die Cullinan Boerevereniging was wat die saak gedryf het, het boere landwyd as gevolg van hierdie aksie, en positiewe uitspraak, letterlik miljoene rande gespaar.

Sodanige hofsake is egter duur. Tans is TLU SA besig om regsmenings in te win oor aspekte van die omstrede Vuurwapenwet, en ook die Onteieningswet. As dit weer ter tafel sou kom, sal dit heel waarskynlik weer ‘n draai in die hof maak, en dalk selfs tot in die Grondwetlike Hof gevoer word.

TLU SA voel sterk daaroor dat sy lede, en boere in die algemeen, se eiendomsreg beskerm moet word.

In die lig daarvan het TLU SA jare gelede al die versiendheid gehad om ‘n Regshulpfonds in die lewe te roep om vir dié koste voorsiening te maak.

As gevolg van die belangrikheid van die saak, is gevind dat mense binne en buite die landbou, graag bydra tot die fonds. Enige skenking word daarom waardeer.

Bydraes kan gemaak word tot:

TLU SA

Absa rekening 405 040 0686

Elektroniese bankkode: 632005

Deposito’s takkode: 334445

Sluit aan
POPI
Nuusbriewe
Checkboxes
Kontak Ons

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'frm_disable_honeypot' not found or invalid function name in /home/tlucosfk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

sluit aan

Sluit aan
POPI

Kry ons nuusbrief

Nuusbriewe
Checkboxes

Stuur vir ons 'n boodskap

Kontak Ons

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'frm_disable_honeypot' not found or invalid function name in /home/tlucosfk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309