Hierdie dokument sit die verkryging, gebruik, berging en vernietiging van persoonlike inligting uiteen in ooreenstemming met die Wet op Beskerming van Persoonlike inligting, Wet 4 van 2013.(POPI)

TLU SA

Die TLU SA is ‘n konfederasie van dienslewering organisasies wat die belange van die boer en sy behoeftes aanspreek. Die vaste komitees het ten doel om standpunte te formuleer, aksies te loods, riglyne te verskaf en probleme en behoeftes op alle vlakke aan te spreek.

Die TLU SA is die vesting van die boer en is gegrond op Christelike waardes.

VISIE

Die TLU SA is ‘n organisasie wat hom beywer om die lid se belange positief te rig op sy totale lewenstog.

MISSIE

TLU SA se missie is om ‘n veilige en vooruitstrewende omgewing vir sy lede te skep waarin hulle ongehinderd, voedsel en vesel kan produseer ten einde ‘n positiewe bydrae tot die land se ekonomie te maak.

DOEL

TLU SA se doel is om vir die kommersiële boer te beding om hom veilig, volhoubaar op sy grond te hou.

PERSOONLIKE INLIGTING

TLU SA versamel die volgende persoonlike inligting:

Titel, volle name, van, ID-nommer, kontakbesonderhede, bankbesonderhede, beskrywing van grond, grootte, distrik geleë, produkte waarmee geboer word en beroep.

Hierdie inligting word hoofsaaklik gebruik vir die byhou van die lederegister en identifisering van lede. Indien verdere inligting versoek word, sal die doel daarvoor openbaar word.

Inligting sal van lede verkry word en gebruik word soos aangedui.

Inligting word geberg vir doeleindes van statistiek, en bepaling van behoeftes ten einde dienslewering te verbeter aan lede. Voorts vir bekamping van bedrog, geldwassery en kriminele oortredings. Inligting word verkry deur direkte vrae, interaksie met sosiale media, webtuistes, mobiele foon toeps, derde partye en interaksie.

INLIGTING WORD VERWERK

Wanneer dit benodig word vir kontraktering, optrede vir wetlike verpligtinge, regmatige bevordering van belange en beoordeling van prestasie.

BERGING

Alle inligting word elektronies geberg welke inligting beveilig word met unieke sagteware en wagwoorde. Kantore is dubbel gesluit wanneer personeel afwesig is, toegangsbeheer is in plek gedurende kantoorure, en beperkte personeel word toegang verleen.

BUITELANDSE AANWENDING

In die geval dat enige aanwending plaasvind buite die RSA, sal dit wees met inagneming van die betrokke wet en met behulp van vertrouens klousules in ooreenkomste.

REGTE

Persoonlike inligting ivm die persoon wie se inligting dit is, is verkrygbaar deur daardie persoon, welke inligting deur die betrokke persoon opdateer kan word of vernietiging versoek word.

NAVRAE

Enige navrae kan gerig word aan beleid@tlu.co.za

Windscreen Masters

Enige lid/vriend wat deur Windscreen Master hul ruit laat vervang, kan dit op die plek van sy keuse laat doen. Windscreen Master hanteer ook die skakeling met die lid/vriend se makelaar/versekeraar asook die registrasie van die eis indien van toepassing.

Verco Energy

Verco Energy lewer goedkoper diesel aan TLU SA affiliasies/lede/vriende in sekere afleweringsgebiede.

Timac Agro

Spesiale aanbiedinge om kunsmis teen beter pryse aan te koop, slegs vir TLU SA-lede.

Relevante artikels

NBM

TLU SA se ooreenkoms met NBM bepbaal dat TLU SA affilliasies/lede/vriende afslag ontvang op verskeie versekeringsprodukte

Hendrik de Swardt

082 852 8039

Philippie de Beer

083 230 4583

Relevante artikels

LWO

Die LWO ondersteun boere as werkgewers in alle aspekte rakende arbeidsregwetgewing.

MarketVest

MarketVest maak gebruik van gevestigde, gekontrateerde groenkaart tegniese kontrakteurs regoor die land wat vinnig hulp kan verleen met aanbevelings en installasies. Vir elke suksesvolle afgehandelde installasie wat deur TLU SA na MarketVest verwys word, ontvang TLU SA ʼn verwysingfooi.

Firearms Guardian

Firearms Guardian is ’n unieke korttermynversekeringspakket vir vuurwapeneienaars. Dit bied dekking teen regskostes en aanspreeklikheidseise, wat spruit uit selfverdediging, skiet-ongelukke, strafregterlike vervolging, jagtogte wat skeefloop, sportskiet-ongelukke, en vele meer.

Finco Finance

Finco Finance ondersteun TLU SA-lede met finansiering by handelsbanke.

Pitkos

Die Pitkos is TLU SA se nuusbrief slegs vir lede. Hierin gee ons vir lede inligting oor die aksies waarby ons betrokke is, standpunte wat ons inneem, spesiale aanbiedinge wat vir lede beding is, opkomende geleenthede en waardevolle inligting soos aankondigings in die Staatskoerant wat op landbou betrekking het.